Szukaj
Filters

Warunki Zakupu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HOG SLAT
Obowiązujące w spółce Hog Slat Sp. z o.o.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki zamówienia mają zastosowanie do zamówień składanych przez Kupującego i dotyczą odpowiednio kupna-sprzedaży lub dostawy, materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń, zwanych dalej Towarem, przez Spółkę Hog Slat Sp. z o.o. dalej zwaną Dostawcą.
2. Zawarcie umowy może także nastąpić przez przyjęcie oferty Dostawcy i złożenie zamówienia oraz pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania przyjęcia zamówienia do realizacji. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Klienta.
3. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
4. Wszelkie informacje zawarte w katalogach, cennikach, folderach, broszurach, reklamach, stronie www.hogslat.pl , gdziekolwiek i w jakiekolwiek formie publikowane, nie stanowią oferty.

2. TERMIN DOSTAWY

2.1. Terminy dostaw są terminami określonymi w ofercie.
2.2. Dostawę uważa się za wykonaną w momencie załadowania Towaru na środek transportu, lub odbioru Towaru przez Kupującego w siedzibie Dostawcy. Za datę dostawy uważa się datę wystawienia na Kupującego listu przewozowego, lub datę protokołu odbioru w przypadku odbioru Towaru w siedzibie Dostawcy.
2.3. Jeżeli w wyniku okoliczności niezależnych od Dostawcy, nie można było wykonać dostawy w ustalonym terminie, Dostawca ma prawo do zerwania umowy lub zrealizowania dostawy w innym terminie, w tym również dostawami częściowymi.
2.4. Tylko w przypadku zawinionych przez Dostawcę, Klient ma prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu zwłoki w dostawie.

3. WARUNKI DOSTAWY

3.1. Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Dostawcę na koszt i ryzyko Kupującego, do miejsca wskazanego w zamówieniu.
3.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Dostawcy na Kupującego w momencie wydania Towaru przewoźnikowi lub odbioru przedmiotu dostawy przez Kupującego bezpośrednio od Dostawcy.
3.3. Kupujący na czas transportu ubezpiecza Towar na własny koszt i we własnym zakresie. Na pisemny wniosek Kupującego Dostawca może dokonać ubezpieczenia Towaru w imieniu i na koszt Kupującego.
3.4. Warunki dostawy są warunkami określonymi w umowie.

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA

4.1 Dostawca udzieli gwarancji na dostarczone Towary na okres 1 roku. Gwarancja biegnie od daty odbioru Towaru.
4.2. Gwarancją objęte są Towary po całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Dostawcy.
4.3. Dla zachowania gwarancji konieczne jest przeprowadzenie okresowych przeglądów co 6 miesięcy. Koszt przeglądu pokrywa Kupujący. Kupujący zobowiązuje się do utrzymania zamontowanych Towarów w należytym stanie technicznym.
4.4. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4.5. Gwarancja nie obejmuje szybko zużywających się detali oraz uszkodzeń, defektów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją Towarów, w tym także nieprzestrzeganiem przez Kupującego instrukcji eksploatacji i obsługi technicznej dostarczonych przez Dostawcę, eksploatacji Towarów nie według przeznaczenia, a także poprzez instalowanie obcych części zapasowych, lub też poprzez dokonanie w Towarach innych zmian, nie uzgodnionych z Dostawcą. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia mechaniczne spowodowane zasilaniem wynikającym z nieprawidłowego napięcia w sieci.
4.6. w przypadku bezzasadnego roszczenia Kupującego wobec Dostawcy, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów Dostawcy, w tym dojazdu serwisu oraz noclegu.
4.7. O wykryciu wady Kupujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Dostawce na piśmie.
4.8. Wyłączona jest odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.

5. CENA

5.1. Ceny podane w ofercie są stałe w okresie związania ofertą.
5.2. O ile w ofercie nie podano inaczej, wynagrodzenie obejmuje koszt dostarczenia Towaru do miejsca określonego w zamówieniu.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Termin i warunki płatności będą każdorazowo podane na fakturze.

7. POUFNOŚĆ

7.1. Wszelkie informacje wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Klienta w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Dostawcy i nie udostępniane publicznie, są uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim.
Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Dostawcy.

8. DODATKOWE POSTANOWIENIA

8.1. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia Dostawca dostarczy Towary dodatkowe lub zamienne na warunkach handlowych określonych w nowej ofercie.
8.2. Prawo własności Towaru przechodzi z Dostawcy na Kupującego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty za Towar.
8.3. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca ma prawo żądania natychmiastowego zwrotu Towaru przez Kupującego i obciążenia go ewentualnymi kosztami związanymi ze zużyciem lub uszkodzeniem Towaru.
8.4. Do czasu przejścia prawa własności na Kupującego nie jest on uprawniony do dalszej odsprzedaży Towarów.

9. MONTAŻ

9.1. Montaż Towarów nabytych przez Kupującego następuje na warunkach wyszczególnianych w odrębnej umowie.
9.2. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wydatków Dostawcy związanych z montażem Towarów, w tym również dojazdu ekip montażowych i ich noclegów. Chyba, że w odrębnej umowie ustalono inaczej.
9.3. Kupujący powinien zapewnić ekipie montażowej wszelkie niezbędne środki i warunki socjalne do przeprowadzenia montażu.

10. ODBIÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Odbiór Towaru następuje:

a) w przypadku wydania Towaru Kupującemu bezpośrednio u Dostawcy, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Stron. Wydanie Towaru osobie odbierającej Towar w imieniu Kupującego może nastąpić po doręczeniu Dostawcy podpisanego przez Kupującego pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru Towaru i podpisania protokołu odbioru.
b) w przypadku wydania Towaru przewoźnikowi, na podstawie listu przewozowego potwierdzającego wydanie Towaru.

10.2. Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i zgodności asortymentu:

a) w przypadku, o którym mowa w pkt. 10.1. a – w chwili wydania,
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 10.1. b – w terminie 3 dni licząc od daty odbioru Towaru od przewoźnika
w przypadku wystąpienia niezgodności, obowiązany jest w terminie 7 dni licząc od daty odbioru do pisemnego zawiadomienia Dostawcy o stwierdzonych brakach ilościowych lub niezgodności asortymentu.

10.3. zniszczenie lub zaginięcie Towaru w całości lub w części nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty za Towar.
10.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody po wydaniu Towaru.

11. SPRAWY SPORNE

W sprawach spornych nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji zamówienia, strony poddają pod rozstrzygniecie właściwego sądu powszechnego w Poznaniu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu zamieszczone są na stronie internetowej Dostawcy www.hogslat.pl i niezależnie czy zostaną jako dokument załączone do ofert, stanowią jej integralną część.